Multitronic Pro Oy

Telefon: +358 (0)20 730 5730

Support Helpdesk: +358 (0)20 730 5841

Support e-mail: support@multitronicpro.fi

Barnets ögon, öron och röst i klassrummet

Sammanför människor

När en elev inte kan delta i klassen personligen tar AV1 sin plats. AV1 är avatarundervisningen som gör det möjligt för barn och unga vuxna med långvarig sjukdom att delta i skolan via en app på sin telefon eller surfplatta.

Låter barn delta på sina egna villkor

Om du diagnostiseras med en långvarig eller kronisk sjukdom kan det vara något som påverkar din vardag. Detta kan få dig att missa skolan och tiden med dina vänner. Ofta kan isoleringen vara lika illa som själva sjukdomen. AV1 är byggd för att låta barn delta i skolaktiviteter på sina egna villkor. Barnet som använder AV1 kan bestämma när det ska anslutas och kopplas ur, helt enkelt genom att trycka på en knapp i appen.

Designad för klassrumsbruk

AV1 ger barn med långvarig sjukdom förmågan att se, höra och prata med sina klasskamrater som om de var där, allt genom en säker app i sin telefon eller surfplatta. Om barnet vill svara på en fråga kan de höja handen genom att trycka på en knapp i appen och ett vitt ljus kommer att blinka på robotens huvud. AV1 kan sättas i viskningsläge, så bara barnen som sitter bredvid den kommer att höra dem. Och om barnet inte känner sig i skolan kan han eller hon signalera att de vill vara passiva lyssnare, och ett blått ljus kommer att blinka på robotens huvud.

Begär Demo

Vill du testa AV1 personligen? Kontakta oss för att få en direkt och icke-bindande demonstration.

Donera en AV1

Det finns över 6,000 barn som lider av en långvarig sjukdom i Finland. Hjälp med att förändra deras liv idag med den ovärderliga gåvan att kunna hålla kontakten med vänner och skola, medan du är på sjukhus eller hemma.

Behöver du support?

Har du några andra frågor? Vår supportsida kan ge dig svar.

En avatar för dig som behöver det mest

AV1 är telepresensroboten som fungerar som barnets ögon, öron och röst i klassrummet.

Lapsen silmät, korvat ja ääni luokkahuoneessa

Tuo ihmiset yhteen

Kun oppilas ei voi osallistua opetukseen paikanpäällä, AV1 siirtyy heidän tilalleen. AV1 on virtuaaliseen etäopiskeluun kehitetty laite, jonka välityksellä pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret voivat osallistua koulunkäyntiin puhelimeen tai tablettiin asennettavalla sovelluksella.

Antaa lapsen osallistua omilla ehdoillaan

Pitkäaikainen tai krooninen sairaus pysäyttää elämän ja saa sinut kaipaamaan koulua ja aikaa ystäviesi kanssa. Usein eristäytyminen muista voi tuntua yhtä pahalta kuin sairaus itse. AV1 on suunniteltu antamaan lapselle mahdollisuus osallistua koulutoimintaan omilla ehdoillaan. Sovelluksen avulla AV1: tä käyttävä lapsi voi itse päättää, milloin yhteys muodostetaan tai katkaistaan, yhdellä napinpainalluksella.

Suunniteltu luokkahuoneisiin

AV1 antaa pitkäaikaissairaudesta kärsivälle lapselle mahdollisuuden nähdä, kuulla ja puhua luokkatovereidensa kanssa ikään kuin he olisivat paikalla. Yhteys muodostetaan puhelimessa tai tabletissa olevan suojatun sovelluksen avulla. Jos lapsi haluaa vastata kysymykseen, hän voi viitata painamalla painiketta sovelluksessa jolloin robotin päähän syttyy valkoinen vilkkuva valo. AV1 voidaan asettaa kuiskaustilaan, jolloin vain sen vieressä istuvat lapset kuulevat käyttäjän. Voinnistaan riippuen, lapsi voi halutessaan ilmoittautua passiiviseksi kuuntelijaksi, jolloin sininen vilkkuva valo syttyy robotin päähän.

Pyydä esittely

Haluatko kokeilla AV1: tä henkilökohtaisesti? Ota yhteyttä saadaksesi live-esittely. Esittely ei ole sitova.

Lahjoita AV1

Suomessa on yli 6,000 lasta, jotka kärsivät pitkäaikaisesta sairaudesta. Auta muuttamaan heidän elämäänsä korvaamattomalla lahjalla, jonka avulla lapsi voi pitää yhteyttä ystäviinsä ja kouluun ollessaan sairaalassa tai kotona.

Tarvitsetko tukea?

Onko sinulla muita kysymyksiä? Tukisivuiltamme löydät vastauksia moniin kysymyksiin.

Avatar niille, jotka sitä eniten tarvitsevat

AV1 on etäläsnäolorobotti, joka toimii lapsen silminä, korvina ja äänenä luokkahuoneessa.

The child's eyes, ears and voice in the classroom

Bringing people together

 

When a pupil can’t attend class in person, AV1 takes their place. AV1 is the distance learning avatar that makes it possible for children and young adults with long-term illness to take part at school via an app on their phone or tablet.

Lets children participate on their own terms

Being diagnosed with a long-term or chronic illness puts a dent in your everyday life, and cause you to miss school and time with your friends. Often, the isolation can be as bad as the illness itself. AV1 is built to let children take part in school activities on their own terms. The child using AV1 can decide when to connect and disconnect, simply by pressing a button in the app.

Designed for classroom use

AV1 gives children with long term-illness the ability to see, hear and talk to their classmates as if they were there, all through a secure app in their phone or tablet. If the child wishes to answer a question, they can raise their hand by pressing a button in the app and a white light will flash on the robots head. AV1 can be put in whisper mode, so only the kids seated next to it will hear them. And if the child is not feeling up for school, he or she can signalise that they want to be passive listeners, and a blue light will flash on the robot's head.

Request Demo

Do you want to test AV1 in person? Contact us to get a live and non-binding demonstration.

Donate an AV1

There are over 6,000 kids suffering from a long-term illness in Finland. Help transform their life today, with the priceless gift of being able to stay in touch with friends and school, whilst at hospital or home.

Need support?

Do you have any other questions? Our support page might give you the answers.

An avatar for those who need it the most

 

AV1 is the telepresence robot that acts as the child’s eyes, ears and voice in the classroom.

AV1 Kontakt
AV1 yhteydenotto
AV1 Request